Bedrijfsdoorlichting

Als bedrijf heeft u wel een idee waarin u kunt verbeteren, maar wordt dat ook bewaarheid op basis van cijfers?

Het is daarom belangrijk een vorm van bedrijfsdoorlichting toe te passen, waarbij niet alleen naar harde financiële getallen wordt gekeken, maar ook naar de diepere achtergrond/oorzaken en de samenhang daarvan. Verbeteren (saneren) op basis van alleen getallen is niet aan te bevelen, met andere woorden er moet worden gekeken naar het totale verband. Consultant Op Maat kan uw bedrijf doorlichten, dit doen onze adviseurs aan de hand van een aantal stappen. Of op uw verzoek kan ook naar een aantal specifieke onderdelen worden gekeken van uw bedrijf, zoals hoe efficiënt zijn uw bedrijfsprocessen.

 

De stappen van bedrijfsdoorlichting

Bedrijfsdoorlichting kan in tweetal stappen worden opgedeeld. Bij de eerste stap wordt de harde kant inzichtelijk gemaakt (huidige situatie), die uiteindelijk als uitgangspunt moet gaan dienen en welke moet bevatten:

 1. hoe staat het bedrijf er daadwerkelijk voor aan de hand van winst – en verliescijfers;
 2. opbouw kostenstructuur producten en organisatie;
 3. welke producten presteren goed en welke minder;
 4. hoe efficiënt zijn de bedrijfsprocessen;
 5. waar zitten de grootste pijnpunten en welke positieve mogelijkheden worden er gezien.

De tweede stap die naar verbetering (toekomst) moet leiden, is gericht op:

 1. huidige missie, visie en strategie;
 2. hoe sterk is de concurrentie;
 3. nieuwe productontwikkeling mogelijkheden;
 4. relatie met klanten en toeleveranciers;
 5. welke mogelijkheden zien de leidinggevenden tot verbeteren;
 6. welke mogelijkheden zien de mensen op de werkvloer tot verbeteren;
 7. hoe kijken derden aan tegen huidige en toekomstige mogelijkheden;

welke uiteindelijk moeten leiden tot het nemen van maatregelen, voorstellen tot verbeteren en formuleren van nieuwe doelstellingen.

Samengevat is bedrijfsdoorlichting meer dan alleen harde getallen, maar ook oog hebben voor meerdere aspecten, zoals hieronder is afgebeeld.

Figuur 1 - Bedrijfsdoorlichting

Doelstellingen/formuleren van kernresultaten

Op basis van harde getallen, inzichtelijkheid aangaande de efficiency van de bedrijfsprocessen en het zien van nieuwe mogelijkheden, is het van belang nieuwe doelstellingen c.q. kernresultaten te formuleren na een bedrijfsdoorlichting. Doelstellingen zijn tastbare resultaten, die worden nagestreefd om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken.

Bij het definiëren van een doelstelling is het van belang ook goed te realiseren, hoe de doelstellingen verwezenlijkt gaan worden. Met andere woorden, wat is er nodig aan ondersteuning en hulpmiddelen om de doelstellingen te realiseren.

Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn, de cyclustijd van het bedrijfsproces product A te reduceren van 3 naar 2 uur, hetgeen extra winst oplevert, als gesproken wordt over een productiebedrijf. Maar een doelstelling kan ook zijn, de bezettingsgraad te verbeteren van een restaurant door meer te promoten. Een doelstelling kan ook zijn de uitval van producten te verminderen van 98% naar 99,5%, waardoor de kwaliteitskosten omlaag gaan.