Lean, Agile, Logistiek en Supply Chain, hoe zit dat nu allemaal met elkaar verbonden?

We lezen allemaal veel over logistiek, supply chain, digitalisering, agile, lean en wat allemaal nog niet meer. Soms neem je waar dat de begrippen door elkaar worden gehaald, mogelijk voortkomend uit een bepaald soort belang of vanuit een bepaalde dienstverlening of insteek.

Maar waar het uiteindelijk om gaat bij de levering van het eindproduct aan de klant dat een aantal processen moeten worden doorlopen om van grondstof tot een eindproduct te komen. Al die processen van leverancier tot de klant behoren tot de supply chain, zoals hieronder is afgebeeld.

Het Supply Chain bedrijfsproces model

Lean, Agile, Logistiek en Supply Chain

Bij de supply chain hebben we te maken met allerlei bedrijfsprocessen die moeten leiden dat de klant naar tevredenheid zijn product ontvangt. Zo spelen “customer relationship”, “order fulfillment ‘ en andere processen een belangrijke rol.

Bij bijvoorbeeld het “order fulfillment” proces hebben we te maken met verschillende onderliggende deelprocessen/aspecten, zoals o.a.: “van order to cash, toepassen juiste supply chain type structuur, het logistieke netwerk, etc., waar verschillende afdelingen mee zijn betrokken. Al deze processen moeten op een of andere manier worden afgestemd op elkaar. Daarmee zou je ook kunnen komen tot de definitie van wat nu Supply Chain Management (SCM) werkelijk inhoudt:

“De systematische, strategische coördinatie van traditionele functies binnen een organisatie en over de activiteiten tussen organisaties in de supply chain, met als doel het verbeteren van prestaties op langer termijn van de zowel de individuele bedrijven als de keten geheel”.

Deze definitie betekent dat aangaande de beheersing van de “supply chain”, een supply chain manager iets meer in huis moet hebben dan wordt gedacht door menig bedrijf. Een logistieke achtergrond is niet geheel meer voldoende vandaag de dag, er is een veel bredere kennis nodig van allerlei bedrijfsprocessen, technieken en zeker mag niet ontbreken managementvaardigheden.

Logistiek is een onderdeel van de supply chain keten. Natuurlijk gaat logistiek over kosten en levering van grondstoffen en producten en hoe slim je het kan uitvoeren met behulp van digitaliseringtechnieken, zoals: RFID (Radio Frequency Identification (product positie)), Augmented Reality (sneller orderpicken met een bril), mobiele en vaste bluetooth (real time volgen), etc.

Een supply chain analyse en strategie is van belang om te weten wat een bedrijf zou moeten gaan veranderen en verbeteren, m.a.w. waar de uitdagingen liggen binnen en buiten het bedrijf en richting klanten en zal ook zeker van invloed zijn op de logistieke uitvoering.

Het verbeteren van de prestaties van de supply chain keten op basis van analyse en strategie kan plaatsvinden o.a. aan de hand van Lean (Six Sigma), Agile technieken en afspraken met leveranciers en klanten. Lean technieken helpen mee om de processen te verbeteren en afval/tijdverlies te reduceren waardoor slimmer tegen lager kosten kan worden geproduceerd. Terwijl Agile een techniek is om bepaalde ontwikkelingsprocessen aanzienlijk te versnellen, waardoor producten sneller op de markt kunnen worden gebracht richting klanten.

Lean versus Scrum

Lean heeft inmiddels naamsbekendheid gekregen, maar wat is nu Scrum? – Een scrum of scrummage is een term die komt uit de rugbysport en is een manier van spelhervatting na een kleine, technische overtreding. De uitkomst van scrum welk in teamverband wordt gedaan is niet altijd bekend (wie krijgt de bal en waar gaat die heen?) – Scrum zoals hier bedoeld is daarmee vergelijkbaar. Een Scrum wordt vaak toegepast bij producten waarbij de opdrachtgever nog niet precies weet wat het eindproduct zou moeten worden. Pas na het eerste product, zeg maar het prototype wordt dat een stuk duidelijker.

Scrum is een methode die voornamelijk wordt toegepast bij het op een flexibele manier van ontwikkelen van softwareproducten (Agile software ontwikkeling). Teamvorming en samenwerken zijn de belangrijkste kenmerken van Scrum, omdat snel ingespeeld moet worden op veranderde omstandigheden. Scrum is een soort zelfsturend team die aan het einde van een periode van 1 – 4 weken (een 30 dagen sprint) een compleet werkend product moet opleveren. De eisen van het verwachte product worden na elke (tussen) sprint bijgesteld. Ter illustratie:

Lean versus Scrum

In de 30 dagen sprint zitten dus een aantal kleine tussen sprints van bijvoorbeeld 24 uur die mogelijk al een prototype kunnen opleveren.

Waar verschillen Lean en Scrum nu in?

Een Scrum wordt dus uitgevoerd in teamverband, waarbij de teams meestal bestaan uit circa 10 medewerkers. Een Scrum betreft ook niet de gehele organisatie, daarentegen gaat het bij Lean om het verbeteren van processen die wel vaak de hele organisatie aangaan. Het grote verschil tussen Lean en Scrum is eigenlijk de grootte van het toepassingsgebied dat bij Scrum veel kleiner is dan bij Lean. Het is natuurlijk ook een groot verschil als je over de ontwikkeling van software praat of complete processen.

Bij Scrum wordt per sprint (een Scrum) een deel van het product ontwikkeld, het prototype. Vervolgens wordt het prototype getest en geëvalueerd om vervolgens een tweede sprint aan te gaan teneinde na een aantal sprints te komen naar het gewenste product. Bij Lean gaat het niet om een prototype dat nog verder moet worden ontwikkeld. Bij lean gaat het om eindproduct welk op een constante en de meest efficiënte wijze wordt vervaardigd, zodat er geen verspilling ontstaat. Bij Lean zijn alle processtappen afzonderlijk nauwkeurig van te voren gedefinieerd.

Je zou ook kunnen stellen dat Scrum goed toepasbaar is bij processen die meer mensafhankelijk (aantal uren) zijn en minder kapitaal (machines) vereisen. Een machine is eenmaal minder snel te veranderen dan het ontwikkelen van software.

Zijn er overeenkomsten tussen Lean en Scrum?

Er zijn zeker overeenkomsten tussen Scrum en Lean. Voor beide geldt dat de samenwerking tussen de werknemers centraal staat en minder van belang de tools die worden gebruikt om het eindresultaat te realiseren.

Ook staat centraal dat er waarde wordt gecreëerd voor de klant c.q. opdrachtgever zowel bij Scrum als Lean. Alleen is het bij Scrum wat makkelijker dat de wensen kunnen worden bijgesteld.

Een Scrum is mogelijk te vergelijken met een Rapid Improvement Event (RIE) bij Lean, dit is een methode c.q. een onderdeel van Lean waar op snelle wijze een verbetering in korte tijd wordt doorgevoerd betreffende een deel proces.